World Leader In Smart Metering Data Collection | Tespro China
Leave Your Message
Ölçeg Optiki Derňew
        Aragatnaşyk we kalibrleme optiki zondy öz içine alýan ölçeg optiki zondlary, dünýä belli abraýdan peýdalanýan we Tespro Hytaý döredileli bäri 150-den gowrak ýurtda we sebitde giňden ulanylýan Tespro Hytaýyň esasy önümleri. 20 ýyl Dürli protokola laýyk gelmegiň dizaýny bilen, Tespro ölçeg optiki zondlary, standart bilen gabat gelýänçä ähli metrleri diýen ýaly okap biler. Tespro Hytaýyň ölçeg optiki zondlary Landis + Gyr, EDMI, ITRON, ELSTER, ISKRA, EMH, SENSUS, AMETEK, KAMSTRUP ýaly köp metr öndürijilerde giňden ulanylýar.
01020304050607080910
Maglumat geçiriş bölümi
TA-DTU, 2023-nji ýylda işe girizilen, awtomatiki metr okamak üçin ýörite işlenip düzülen metal demir demir 4G DTU önümidir. Önüm bilen ulanyjylar seriýa portundan bulut ulgamy toruna diňe ýönekeý sazlamalar arkaly iki taraplaýyn aç-açan maglumatlary geçirip bilerler. TA-DTU, dünýädäki dürli aragatnaşyk ulgamlaryny goldamak, dürli birikdiriş tertibini we iş tertibini goldamak, ýörite hasaba alyş paketlerini we 'ýürek urmagy paketlerini' goldamak aýratynlyklaryna eýedir. TA-DTU konfigurasiýa arkaly dürli ölçeg maglumatlaryny okamagy goldaýar, mysal üçin Landis + Gyr, EDMI, ITRON, ELSTER, ISKRA metrler we ş.m.
 • dtu1xqf

  DTU-F

 • dut24ux

  TA-DTU-C

 • DTU3hn8

  TA-DTU-P

El terminaly
Birnäçe senariýada metr ölçegli maglumatlary okamagy gazanmak üçin “Tespro China” pad seriýaly önümleri satuwa çykarýar. El bilen işleýän terminal, ähli metr maglumatlary ýygnamak zynjyrynda möhüm enjamdyr. El bilen dolandyrylýan terminal (TA-HHT) optiki zond bilen gönüden-göni birigip, metr maglumatlaryny “Cloud” ulgamyna geçirip biler. Tespro Hytaýyň optiki zondlary bilen işlemek, TA-HHT ykjam maglumatlary ýygnamak üçin ajaýyp çözgüt berip biler.
 • P53c7

  TA-HHT-5

 • S6553

  TA-HHT-6

 • S8

  TA-HHT-8

Kalibrleme terminaly
TA-272 seriýaly kalibrleme terminaly, Tespro China tarapyndan elektrik energiýa hasaplaýjylaryny ýerinde sarp ediş barlagy üçin döredilen göçme meýdan synag enjamy. Esasan ýerdäki energiýa sarp edilişini we watt sagat metrleriniň takyklygyny barlamak üçin ulanylýar. KT arkaly, sim ýalňyşlyklarynyň, elektrik ogurlygynyň, syzmagyň we ulanyjynyň ýerdäki elektrik sarp etmeginiň beýleki özüni alyp barşynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny tiz bilip biler we elektrik üpjünçiligi kompaniýasy tarapyndan ýerinde barlag üçin täsirli we çalt gurallar bilen üpjün edip biler.
 • tp-272 (1) y2o

  TA-272-1P

 • tp-272 (3) 7ko

  TA-272-3P

Bulut hyzmaty
Tespro-Hytaý, SEMS (Smart Energy Management System Service Cloud) atly akylly metr maglumatlary ýygnamak we dolandyryş hyzmat platformasyny dünýä bazaryna çykarmakda öňdäki orunlary eýeledi. SEMS Bulut platformasy müşderilere metr maglumatlary ýygnamak, uzak aralykdan okamak (AMR) we metr maglumatlaryna real wagt gözegçilik, derňew we dolandyryş maksadyna çalt ýetmäge kömek etmek maksady bilen döredildi. Platforma uzakdan sanly ölçegli maglumatlary ýygnamagyň we dolandyrmagyň giňişleýin çözgüdini üpjün eder we global akylly hasaplaýjy maglumatlary ýygnamagyň we derňewiň täze tendensiýasyna ýolbaşçylyk eder.
 • Haryt suraty-4ka8

  Programma üpjünçiligi

Hyzmatdaşlyk markasy

Biziň wezipämiz, saýlamalaryny berk we dogry etmek, müşderiler üçin has uly gymmatlyk döretmek we öz gymmatlyklaryny durmuşa geçirmek.

1t5m
2k3g
3m32
4ckb
5iqa
6d1b
7flu
8nw4
9hd0
10u8w
11m0e
12 drt
13tq9
14026
15du3

Professional OEM / ODM öndürijisi

          “Tespro China” -iň dizaýndan başlap önümçilige çenli doly önümçilik liniýalary bar, bu bolsa müşderileriň OEM / ODM zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin doly mümkinçilik berýär. Siziň her bir aýratyn zerurlygyňyz, adyny aýdyň. Mundan başga-da, ynamymyzy görkezmek we müşderileri ynandyrmak üçin “Tespro China SMART FACTORY” 2024-nji ýylda işe giriziler. Munuň bilen müşderiler sargytlaryna sanly görnüşde gözegçilik edip bilerler:
1. ordershli sargytlar akylly zawod ulgamy arkaly ösüş jikme-jikliklerini alyp biler.
2. Ygtyýarnamadan soň, her önümçilik prosesi baglanyşygynyň jikme-jik maglumatlaryny görüp bilersiňiz
3. Akylly zawodyň hakyky gurşawyna onlaýn baryp görmek üçin wagt belläň